நிலவும் இளைத்தது

அந்த பதினைந்து நாட்கள்
தேர்வு நேரம்
இளைத்துப் போனது
நான் மட்டுமல்ல
நிலவும் தான்!

படிக்க முடிக்க
எத்தனையோ இருந்தும்
அனைத்தும் மறந்துபோனது
உன் விழி காணாமலே!

Bookmark and Share

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails